संपर्क‌

संपर्क प्रमुख : प्रा.विक्रम विजयकुमार बांदल (एम.ए.एम.एड)

पत्ता : मु.पो.धानोरा,ता.आष्टी, जि.बीड ४१४२०२

मो.९४२००२२००६ / ९६५२९७६५३

ईमेल : bandalvikram@rediffmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यपान |‌ आमच्याविषयी‌ | उपक्रम‌ | प्रमाणपत्रे‌ | वार्षिक अहवाल‌‌ | वृत्तपत्रे कात्रण‌‌ | देणगी |‌ गँलरी |‌ संपर्क |‌‌